در مورد مشکنان بیشتر بدانید

 

لطفا اینجا کلیک کنید

 

مشکنان (هندکوچک)شهری زیرزمینی(شهری که روستاشد)

شاید ازگذشته یِ مشکنان که  در90کیلومتری اصفهان نائین واقع است مطلب زیادی ندانید اما گذری اجمالی برسرگذشت این روستا باقدمتی طولانی مینمائیم امید است که موردتوجه شما واقع گردد. انشاءالله. 

پس ارفرونشستن آب ونمایان شدن کوه هاسرزمینهائی خودنمائی کردند که معوای زیستن انسانها شدند. 

پیدایش مشکنان زمانی آغازشدکه سرسبزی وآب وهوای لطیف وکوهستانی ووزش نسیمهای خنک ازنظرانسانهای وارسته دورنماند وبه همراه ترقی ومتمدن شدن آدمی این وادی نیزبی نصیب نماند. 

بعد ازخشک سالی که درفلات مرکزی وبالاخص منطقه یزد ،کرمان وشیراز رخ دادبسیاری ازتجارومتمکین شهرهای یادشده به قسمتهای شمالی ایران مهاجرت کردندکه تعدادی ازآنها مخصوصا تجاروصنعتگران که شناخت ازمنطقه داشته وباتوجه به قرارگرفتن مشکنان درجوارجاده ابریشم اقدام به سکنی گزیدن دراین مکان نمودند. 

سرسبزی وآب وهوای مساعد وهمچنین همجواری جاده ابریشم به رشدنمودن ورونق اقتصادی  

مشکنان کمک کردند.  

مردم ساکن شده درمشکنان پیرو دین زرتشت بوده وزبان زرتشتی رادراین منطقه گسترش دادند. 

تودشک کنونی وبادافشان وچندنقطه دیگرجزء منطقه چراگاه گوسفندان مشکنانیها بوده وچوب دارها وگله داران مشکنان دامها ی خود را در آن مناطق نگه میداشتند.  

پس از مدتی تعدادی ازاهالی اطراف نایئن جهت کارچوپانی وکشاورزی به مشکنان مهاجرت مینمایند

 

درقسمت غربی مشکنان محل دفن امامزاده میرمحمد باقر مشکنان میباشد که درجوار آن تعدادی ازتجار وافراد خاص زمان مدفونندودرگذشته به باغ نور معروف بوده واینک محل دفن اهالی میباشد.  

جالب است بدانید مشکنان دارای هفت قلعه بوده وبصورت زیر زمینی این قلعه ها به یکدیگرارتباط داشته اند. 

ولی بخاطرفرسایش خاک وگذرزمان تقریبا قلعه ها ازبین رفته اندوچیز زیادی ازآنها باقی نمانده است. 

کدخدامنشی شیوه مدیریتی آن بوده وصنعتهای چاقو سازی،قفل سازی،اسلحه سازی وغیره ازمشاغل صنعتی آن به حساب می آید. 

صنعت کیش بافی وپارچه بافی وعبابافی مشکنان درکشور زبانزد بوده وجالب این نکته است که بخاطر نیاز مبرم این صنایع به رطوبت ونمناکی هوا تمامی کارگاه های یادشده رادرزیر زمین میساختند که رطوبت لازم رادرطول سال داشته. که همین الان هم نشانه هائی ازکارگاه های کش بافی قدیم بانشست کردن زمین خودرانشان میدهند که درامیانه گوئی مشکنان به آنها زمینهای لوند گفته میشود. 

کشاورزی این منطقه درگذشته شامل کشت تریاک ،گندم،جو،انواع حبوبات وخربزه بوده ودرختان میوه مخصوصا اناروبادام تامین کننده نیازها وکمک به اقتصاد وفروش ویژه مشکنان بوده است. 

به مرور زمان باتوجه به ازدواجهایی که مشکنانیها با اهالی اطراف نمودند بعضی ازسکنه روستاهای اطراف مانند ورزنه وهرندساکن مشکنان میشوند. 

ذکراین موضوع که درقدیم مشکنان خزانه حکومتی رادرخود داشته وباسه نقطه کوهپایه وزفره درتعامل بوده راخالی ازلطف نمیدانم.  

آبیاری وحمام قدیمی مشکنان کاملامهندسی شده بوده وحمام خزینه ای جزء قدیمی ترین حمامهای ایران محسوب میشده که متاسفانه درسال 1382لغایت84بطورکامل تخریب شده ساختمان جدیدحسینیه بر روی آن بناگردیده است واولین مدرسه های منطقه شرق اصفهان درسه نقطه مشکنان ،کوهپایه وبرزآبادبناگردیده است.  

لازم بذکراست مشکنان درگذشته دارای حوزه علیمیه بوده وشیخ حسین مشکنانی عالم زمان خودش بوده طوری که مردم ازاطراف مخصوصا ازیزد وکرمان سئوالهای فقهی خود راازاین عالم بزرگوارمیپرسیدندومورد توجه علمای وقت نجف قرارگرفته  است.

ناصرخسرودرسفرنامه خود به وضوح ازمشکنان یادنموده وهوای لطیف وسرسبزی آن رابینظیربیان کرده. 

نام مشکنان یاهند کوچک به دلیل رایحه گلها وعطروبووسرسبزی آن مشکنان نهاده اند. 

متاسفانه بعدازپیروزی انقلاب توجه زیادی به مشکنان نشده ومهجورمانده است. 

باتوجه به آمارسالهای 1353لغایت1357جمعیت نزدیک به 1000نفری مشکنان روبه کاهش یافته طوری که هم اکنون جمعیتش به حدود500نفربه زور میرسد. 

ضعف مدیریتی گذشته وحال مشکنان این روستاباتمدن غنی وفرهنگ بالای آنرابه نابودی ونیستی کشانده ومیکشاند

بیشترنخبه هاوفرهیختگان مشکنان به تهران واصفهان وبخشی هم به خارج ازکشورمهاجرت نموده اند. 

ساده لوحی تعدادی ازاهالی وتنگ نظری وبی توجهی تعدادی انگشت شمارکمک شایانی به انزوا و ویرانی مشکنان نموده که خود نشانه هایی از احراز شدن پیشگوئیهای شاه نعمت الله ولید میباشد. وگرنه چگونه مکانی همچون مشکنان که زمانی مرکزیت ومدیریت روستاهای اطراف ونزدیک به48پارچه آبادی رادرکارنامه خودداردچرا باید اینگونه باشد.

که البته مجالی برای عنوان نمودن آنها نیست وحتی گوشه ای ازاتفاقات رخ داده رادرحلیته المتقین نیزمیتوانید جستجوکنید. 

بارالها میدانم که آنچه رامقرر نمده ای رخ میدهد ومن نتوانم تغییرش دهم امامیتوانم بهترین شدنش رابادعا ازتوبخواهم. 

پس بهترینهارابرایم رقم بزن .آمین رب العالمین.