هر کس دعای شش قفل را نوشته و نزد خود نگه دارد و یا مداوم بخواند خدا او را

مشمول رحمت خود قرارمی دهد و او را از تمام آفات و بلایا حفظ می کند و دعایش

 همیشه مستجاب بوده و در دنیا با عزت واحترام زندگی کند

بسم الله الرحمن الرحیم

قفل اول

بسم الله السمیع البصیر الذی لیس کمثله شی برحمتک یا ارحم الراحمین و

صلی الله علی محمد و اله اجمعین

قفل دوم

بسم الله الخالق العلیم الذی لیس کمثله شی و هو الفتاح العلیم برحمتک

یا ارحم الراحمین

قفل سوم

بسم الله السمیع العلیم الذی لیس کمثله شی و هو الغنی القدیربرحمتک

یا ارحم الراحمین

قفل چهارم

بسم الله العزیز الکریم الذی لیس کمثله شی و هو العزیز الکریم برحمتک

 یا ارحم الراحمین

قفل پنجم

بسم الله السمیع العلیم الذی لیس کمثله شی و هو العلیم الخبیر برحمتک

 یا ارحم الراحمین

قفل ششم

بسم الله العزیز الرحیم الذی لیس کمثله شی و هو العزیز الغفور فالله خیرحافظا

 و هو ارحم الراحمین