مهدی کریمیان خرم دشتی94 - شعر مشکنانی ولادت حضرت زهرا(س)

 

ماه عالم تاب و خورشید جهانی فاطمه

 

ماه نه،خورشید نه، تو کهکشانی فاطمه

 

شادی وشور و نشاط از مقدمت آمد پدید

دخت پاک شهر بانوی  جهانی  فاطمه

بر کویر خشک صحرای عرب چون نعمتی

همچو باران بر زمین تشنگانی فاطمه

گفت پیغمبر که زهرا پاره جان من است

بضعه خیر الورا،جان جهانی  فاطمه

سوره کوثر چو درشان تو گردیده نزول

حجت پروردگار جاودانی فاطمه

بر علی آن صفدر خیبر گشای فاطمی

همسرو هم کفو و همداستانی فاطمه

مادر زینب و کلثوم  و حسن

کشتی مصباح را خود بادبانی فاطمه

شافع روز جزا در پیشگاه متعال

معدن جود و سخا و مهربانی فاطمه

دخت پیغمبر ،انیس و یار حیدر، ای بتول

حامی پشت و پناه دوستانی فاطمه

هرچه گوید مسلم همچون قطره ای ست

همچو دریایی بزرگ و بی کرانی فاطمه

شاعر: آقای مسلم اعرابی